ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.eazyrun.com

การใช้งานเว็บไซต์ www.eazyrun.com ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมด กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์ www.eazyrun.com

ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ นโยบาย หรือคู่มือใดๆ ของเว็บไซต์ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ www.eazyrun.com แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ และท่านตกลงสละสิทธิใด ๆ ที่อาจมีในการรับทราบคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์

การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้งาน
บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ของบริษัทที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้า ใช้บริการ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีในเว็บไซต์ อาทิ การสั่งซื้อสินค้า หรือการประมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เมื่อท่านตกลงสร้างบัญชี ให้ถือว่าท่านตกลงดังต่อไปนี้

• ผู้ใช้งานหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
• ท่านตกลงให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
• ท่านจะปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
• ท่านจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านโดยเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว และจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ท่านจะแจ้งให้เว็บไซต์และบริษัททราบทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
• ท่านตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่าน และยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
• สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือทำการประมูล ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมาย และดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์แล้ว
• บริษัทสงวนสิทธิโดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบการกระทำดังต่อไปนี้
• ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
• พบการเข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น
• การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นซึ่งบริษัทกำหนด
• การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานโดยมีเจตนาทุจริต
• บริษัทจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัด (ตามที่มีนิยามด้านล่าง) ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในเอกสารดังกล่าว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า
ท่านรับทราบและยอมรับว่า เว็บไซต์ www.eazyrun.com มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท่านสามารถเข้าถึงสินค้า ซึ่งรวมถึง ตั๋วชมการแสดงต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเท่านั้น บริษัทมิได้เป็นผู้จัดงาน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแสดง หรือสินค้าดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้น เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงเกี่ยวกับการซื้อสินค้าดังต่อไปนี้แล้ว

• การสั่งซื้อสินค้า
• บริษัทและเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งรวมถึงตั๋วเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จาก ผู้จัดงาน ผู้จัดการแสดงต่าง ๆ (“ผู้จัด”) และรับชำระค่าสินค้าแทนผู้จัดเท่านั้น ดังนั้น การสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านเว็บไซต์ จึงถือเป็นการซื้อสินค้าจากผู้จัด
• การสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ว่าเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหมายรวมถึงการที่ท่านได้ชำระค่าสินค้า รวมตลอดถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องแก่ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้เป็นการทำธุรกรรมจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม ทั้งนี้ แม้บริษัทจะมีการยืนยันการทำธุรกรรมหลายช่องทาง เช่น การยืนยันผ่านเว็บไซต์ หรือทางอีเมล์ เป็นต้น บริษัทให้ถือว่าการทำธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
• บริษัทไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าในทุกกรณี ผู้จัดจะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้า ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นต่าง ๆ (หากมี)
• บริษัทไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดจำนวนสินค้าที่จะจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ในทุกกรณี นอกจากนั้น ในบางกรณี ผู้จัดอาจจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านหลายช่องทางซึ่งรวมถึงเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันจำนวนสินค้าที่แน่นอนที่สามารถจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ได้ การระบุจำนวนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการระบุจำนวนตามที่ผู้จัดกำหนดมาเท่านั้น

• วิธีการชำระเงิน
• ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนดทางเว็บไซต์
• การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น